Urząd Gminy Osie informuje mieszkańców gminy, że w terminie do 15 lipca 2013 r. można składać wnioski o przyznanie dofinansowania na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków. Przyznawanie dotacji odbywa się zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Osie nr XX/141/13 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Osie. Wysokość dofinansowania ze środków gminy Osie dla jednego przedsięwzięcia wynosić będzie do 3.000,00 zł (słownie: trzech tysięcy złotych) Dofinansowanie może zostać udzielone na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na obszarze o rozproszonej zabudowie, gdzie nie przewiduje się budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, bądź też w przypadkach, w których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione.

Warunkiem otrzymania dotacji jest złożenie kompletnego wniosku (zał. nr 1 do uchwały) o dofinansowanie przedsięwzięcia.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane

2. Mapę sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500 lub 1:1000 do celów opiniodawczych.


Dofinansowanie przyznane zostanie według następujących kryteriów:

  • kompletność wniosku,
  • kolejność złożenia wniosku,
  • wysokość środków finansowych w budżecie gminy.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Osie (pok. 10) w godzinach od 7.15 do 15.15

Szczegółowych informacji dotyczących udzielania dotacji można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Osie, pokój nr 13, lub telefonicznie tel. 52 33 29 540. Osoby do kontaktu: Natalia Siekierkowska lub Marek Lejk.


Wypłata dofinansowania nastąpi pod warunkiem dostarczenia przez wnioskodawcę:

1) kserokopii dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków;

2) kserokopii dokumentu potwierdzającego niewniesienie sprzeciwu przez Starostwo Powiatowe w Świeciu, co do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków;

3) oryginałów faktur lub rachunków potwierdzające poniesione nakłady, na których zostanie umieszczona adnotacja o udzielonej dotacji.
Wzór wniosku:


Osie, dnia????????????????

.........................................................

Imię i nazwisko

........................................................

Adres

........................................................

Telefon

Wójt Gminy

Osie


Wniosek

o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości: ??????????????????????????

przy ul????????????????????? na działce o nr geodezyjnym???????????????W załączeniu:

1. Oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane*

2. Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500 lub 1:1000


???????????????????????????

(podpis wnioskodawcy)

____________

* W przypadku posiadania innego tytułu prawnego. niż własność, należy dołączyć do oświadczenia zgodę właściciela nieruchomości. W przypadku budynku do którego prawo własności posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania.Wzór oświadczenia:


??????????.????dn. ???????.2013r.


???????????????.?????..

????????????????????..

?????.???????????????.


OŚWIADCZENIE

 O POSIADANYM PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI


Niniejszym oświadczam, iż jestem właścicielem / współwłaścicielem działki numer ??????, obręb ???????????????????..położonej w miejscowości ????????????????????,

Gmina Osie, na której zlokalizowana będzie przydomowa oczyszczalnia ścieków i posiadam prawo dysponowania terenem do celów budowlanych. (budowa i użytkowanie oczyszczalni ścieków oraz likwidacja istniejącego zbiornika bezodpływowego).


?????????????

(czytelny podpis)Zgoda współwłaścicieli (jeśli dotyczy):


Wyrażam zgodę na budowę i użytkowanie oczyszczalni ścieków oraz likwidację istniejącego zbiornika bezodpływowego na działce nr. ???????.., obręb ?????????????????.. położonej w miejscowości ?????????????..??., Gmina Osie, której jestem współwłaścicielem:


1. ????????????????????????????????????...

????????????????????????????????????...

???????????????

(czytelny podpis)

2. ????????????????????????????????????...

????????????????????????????????????...

???????????????

(czytelny podpis)

3. ????????????????????????????????????...

????????????????????????????????????...

???????????????

(czytelny podpis)


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama