Przetarg „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Miedzno i Osie”

Wójt Gminy Osie ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Miedzno i Osie”.
ZP/1/341/2011

Osie, 2011-01-05

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Miedzno i Osie”.

I. Zamawiający:

GMINA OSIE

ul. Dworcowa 6

86-150 Osie

strona www.osie.pl

e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel./fax (052) 33 29 540

godziny urzędowania: 7.30 - 15.15

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Na wniosek wykonawcy: nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Osie

ul. Dworcowa 6 pok. Nr 13 lub pocztą

adres strony internetowej, na której została zamieszczona SIWZ – www.osie.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Miedzno i Osie.

CPV 45100000 - 8 przygotowanie terenu pod budowę

CPV 45232410 – 9 roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

CPV 45232423 – 3 przepompownie ścieków

CPV 45233140 – 2 roboty drogowe.

Zakres rzeczowy:

1. Kolektory grawitacyjne – PCV d=200 mm, L=3196,6 m, PE d=225, L=544,2

2. Przyłącza sanitarne PCV d=160 mm, dł. L=582,0 m, ilość 68 szt.

3. Rurociąg tłoczny PE D=90x5,4 mm, SDR 17, DŁ. L=2 123,4 m

4. Rurociąg tłoczny PE D=75x4,5 mm, SDR 17, dł. L=500,0 m

5. Rurociąg tłoczny PE D=63x3,8 mm, SDR 11, dł L=14,5 m

6. Rurociąg tłoczny PE D=50x4,6 mm, SDR 11, dł L=89,5 m

7. Przepompownia główna PS A wydajność Ø=3,6 l/s wys. podnoszenia H=33,0 m

8. Przepompownia lokalna PS B wydajność Ø=2,8 l/s wys. podnoszenia H=19,1 m

9. Przepompownia lokalna PS C wydajność Ø=2,8 l/s wys. podnoszenia H=10,6 m

10. Przepompownia przydomowa Pd 1 wydajność Ø=1,8 l/s wys. podnoszenia H=19,0 m.

11. Odtworzenie nawierzchni drogowej 715 m2.

UWAGA: System sterowania monitoringu przepompowni dostosowany do parametrów, jakie posiada Gminny Zakład Komunalny w Osiu.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zamówienia uzupełniającego.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania zamówienia: 15 wrzesień 2011 r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

• Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U.Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

• Spełniają warunki określone w art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U z 2004r Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

• Są uprawnieni do wykonywania przedmiotu zamówienia tj. prowadzą działalność związaną z budową kanalizacji sanitarnej

• Posiadają doświadczenie polegające na wykonywaniu w okresie ostatnich 5-ciu latach przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zadań o podobnym charakterze i złożoności w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej potwierdzone dokumentami (np. referencjami) stwierdzającymi, że roboty budowlane zostały wykonane należycie

• Dysponują osobami na stanowiskach: kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia do kierowania robotami w zakresie kanalizacji sanitarnej.

• Dysponują sprzętem do wykonania zamówienia.

• Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej objętej przedmiotem zamówienia

• Przyjmują warunki umowy.

W/w warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, informacje i oświadczenia , o których mowa w dziale VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia

VIII. Informacja na temat wadium:

wadium – 40 000 zł ( czterdzieści tysięcy złotych)

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Najniższa cena 100 pkt, w toku badania i oceny ofert Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy dokumentów złożonych przez Wykonawców na zasadzie spełnia / nie spełnia

Oferta badana = (cena oferty najniższej x 100 punktów) / cena oferty badanej

X. Miejsce i termin składania ofert:

W siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy w Osiu

ul. Dworcowa 6

86 – 150 Osie – pok. Nr 10

do dnia 07.02.2011 r. godz. 11.00

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie Zamawiającego

Urząd Gminy w Osiu

ul. Dworcowa 6

86 – 150 Osie

Otwarcie dnia 07.02.2011 r. , pok. Nr 3 – godz. 11.05

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 08.03.2011 r.

XIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Nr ogłoszenia: 1622-2011

Data zamieszczenia: 05-01-2011 r. o godzinie 12:31


Wójt Gminy Osie

(-) Michał Grabski


Uwaga! Pliki do pobrania znajdują się tutaj >>>

------------------------------------------------------------------------------------

Pytania i odpowiedzi do przetargu

I. W związku z zapytaniem, które wpłynęło w dniu 10.01.2011 r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1

Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002

- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

Odpowiedź:

Wymienione w specyfikacji wszystkie urządzenia oraz wyroby i materiały budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane) zgodnie z zapisem art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Pytanie 2

W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006. zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

Odpowiedź:

Podczas odbioru końcowego przedmiotowej inwestycji od Wykonawcy robót Zamawiający będzie żądać stosownych certyfikatów zgodności, deklaracji zgodności, oświadczeń na wbudowane materiały i zamontowane urządzenia.


II. W związku z zapytaniem, które wpłynęło w dniu 13.01.2011 r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1.

Czy płatność będzie realizowana za pomocą jednorazowej faktury, czy też będzie możliwe wystawianie faktur przejściowych?

Odpowiedź:

W § 5 pkt 4 projektu umowy tj. Wynagrodzenie i sposób rozliczenia Zamawiający przyjął rozliczenie fakturą końcową, w terminie 30 dni od daty doręczenia.


II. W związku z zapytaniem, które wpłynęło w dniu 13.01.2011 r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:


Pytanie 1.

Z uwagi na brak ST oraz uzgodnień z Zarządem Dróg proszę o uzupełnienie na stronie www Zamawiającego w/w dokumentów.

 Odpowiedź:

Specyfikacja techniczna została załączona w formie 6 plików do pobrania (.pdf).

Uzgodnienie z Zarządem Dróg w Świeciu zostało załączone w formie 1 pliku (.pdf) do pobrania


Pytanie 2.

Czy Zamawiający posiada uzgodnienia z właścicielami działek przez które będzie przebiegać projektowana kanalizacja? Jeżeli tak to proszę o załączenie ich na stronie internetowej Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada uzgodnienia z właścicielami poszczególnych nieruchomości – jest to niezbędny warunek otrzymania pozwolenia na budowę. Uzgodnienia z właścicielami znajdują się w dokumentacji technicznej u Zamawiającego.


Pytanie 3.

Czy Wykonawca będzie zobowiązany dokonać opłat za zajęcie pasa w drogach gminnych i powiatowych oraz opłat za wprowadzenie urządzeń obcych?

Odpowiedź:

Za zajęcie pasa w drogach gminnych Gmina Osie nie pobiera opłat.

Zajęcie pasa w drogach powiatowych podlega opłatom, o jakich mowa w uzgodnieniach z Powiatowym Zarządem Dróg w Świeciu (uzgodnienie zostało zamieszczone jako plik .pdf do pobrania).

Za wprowadzenie urządzeń w obręb pasa dróg powiatowych opłaty ponosi Zamawiający.


Pytanie 4.

Z załączonych przedmiarów robót wynika, iż do budowy kanalizacji tłocznej Wykonawca powinien zastosować rury wzmocnione PE RC, natomiast w pozostałej dokumentacji przetargowej wynika, iż należy stosować rury PE 100 SDR 17. Proszę o wyjaśnienie jaki należy materiał przyjąć do kalkulacji.

Odpowiedź:

Należy przyjąć do wyceny oferty rury wzmocnione PE RC PE100 SDR17


Pytanie 5.

Proszę o wyjaśnienie czy nawierzchnia asfaltowa powinna być odtworzona tylko w pasie prowadzonych robót czy na całej szerokości jezdni?

Odpowiedź:

Nawierzchnia winna zostać odtworzona zgodnie z zapisami uzgodnienia z Powiatowym Zarządem Dróg w Świeciu (uzgodnienie zostało zamieszczone jako plik .pdf do pobrania)


Pytanie 6.

Proszę o zamieszczenie rysunku szczegółowego (poszczególnych warstw konstrukcyjnych) odtworzenia nawierzchni asfaltowej.

Odpowiedź:

Odtworzenie nawierzchni wymagane będzie jak dla drogi obciążenia ruchem dla kategorii KR-2

- warstwa podbudowy pomocniczej i zasadniczej gr. 24cm (kruszywo łamane stabilizowane 20cm + warstwa odcinająca 4 cm)

- warstwa wiążąca gr 7,0cm

- warstwa ścieralna gr. 4,0cm

Uwaga! Pliki do pobrania znajdują się tutaj >>>


III. W związku z zapytaniem, które wpłynęło w dniu 17.01.2011 r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1

Rurociągi tłoczne PE

– d=90 mm – na profilu są studnie betonowe d=1200mm tj. studnia RO odpowietrzająca i SR rozprężna – brak ich w przedmiarach

- d=75 mm – czy studnia S.A. 4.4 rozprężna dla rurociągu PE 75 mm ma być z PVC d=400mm jak na planie syt.-wys.

Odpowiedź:

Do wyceny rurociągu tłocznego Dn90x5,4mm należy uwzględnić koszt wykonania dwóch studni odpowietrzających wraz z wyposażeniem zgodnie z projektem oraz jednej komory odwadniającej z klapą rewizyjną DN80mm.

Włączenie rurociągu tłocznego PE d=75mm do studni SA4.4 z kręgów bet.d=1200mm.


Pytanie 2

Dotyczy przedmiaru.

- pozycja kosztorysu nr 53 – przewierty L=345,65 mb – na profilu rurociągu tłocznego d=90 mm L=2123,4 m są dwa przewierty w rurze ochronnej PE 160 tj. L=16,0m i L=11,0m łącznie L=27,0m. Czy pozostałe L=345,65 – 27,0 = 318,65m to przewiert sterowany bez rury osłonowej (nie wynika to z przedmiaru).

Odpowiedź:

poz. 53 należy przyjąć przewiert sterowany dla rur PE d=90mm o długości 27,0m w rurze osłonowej (ochronnej) natomiast przewiert sterowany o długości łącznej 345,65-27=318,65m należy wykonać bez rury osłonowej.

Rurociąg tłoczny PE D=90mm wykonywany metodą przewiertu sterowanego bez rur osłonowych należy wycenić z rur wzmocnionych typu PE RC.


Pytanie 3

Roboty ziemne

- czy inwestor przewiduje wymianę gruntu na obiekcie?

- z jakiej odległości będzie dowożony piasek na podsypki i obsypki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wymiany gruntu. Do wyceny ceny ryczałtowej należy przyjąć koszt zakupu i transportu materiału do wykonania podsypki i obsypki, jako robót technologicznych towarzyszących. Zamawiający nie narzuca Oferentom miejsca zakupu materiałów i utylizacji odpadów.


Pytanie 4

W SIWZ w pkt.XII „Opis sposobu obliczenia ceny” widnieje zapis: „Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a następnie tak obliczoną cenę przenieść do Formularza ofertowego. Prosimy o załączenie tego formularza w internecie, bądź wykreślenie powyższego zapisu z SIWZ.

Odpowiedź:

Poprzez „Formularz cenowy” należy rozumieć „Przedmiar robót” zawarty plikach do pobrania pod nazwą „Kosztorys ofertowy”


Uwaga! Pliki do pobrania znajdują się tutaj >>>

---------------------------------------------------------------------------


IV. W związku z zapytaniem, które wpłynęło w dniu 21.01.2011 r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1

Nie ujęto w przedmiarze oraz nie uściślono w specyfikacji oraz projekcie systemu monitoringu pracy przepompowni ścieków

Odpowiedź:

Monitoring pracy pompowni ścieków wykonać w oparciu o łączność GSM, z transmisją informacji o stanach awaryjnych w formie kodów SMS na telefon operatora sieci kan. sanit. poprzez modem GSM.

Pytanie 2

W przedmiarze oraz w dokumentacji na dopływach do przepompowni PS”A”, PS”B” i PS”C” nie zaznaczono zasuw klinowych, natomiast w specyfikacji napisano, że zasuwy powinny być montowane.

Odpowiedź:

Do wyceny nie uwzględniać zasuw nożowych na dopływie kanału grawitacyjnego do przepompowni.


Pytanie 3

W dokumentacji oraz w specyfikacji technicznej na trasie kanalizacji tłocznej są zamontowane studnie z zaworami odpowietrzająco - napowietrzającymi, natomiast brak ich w przedmiarze.

Odpowiedź:

Do wyceny rurociągu tłocznego Dn90x5,4mm należy uwzględnić koszt wykonania dwóch studni odpowietrzających wraz z wyposażeniem zgodnie z projektem oraz jednej komory odwadniającej z klapą rewizyjną DN80mm.


Pytanie 4

W specyfikacji technicznej przepompownia PS”A” wykonana jest z kręgów Dn1500, natomiast w przedmiarze ujęto kręgi Dn1200

Odpowiedź:

Do wyceny wykonania komory przepompowni PS”A” należy przyjąć komorę z polimerobetonu o średnicy d=1500mm, natomiast komory przepompowni PS'B” i PS”C” należy przyjąć z polimerobetonu o średnicy d=1200mm


Uwaga! Pliki do pobrania znajdują się tutaj >>>

---------------------------------------------------------------------------


V. W związku z zapytaniem, które wpłynęło w dniu 17.01.2011 r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1

Przedmiar robót, który stanowi jednocześnie formularz cenowy” zawiera błędy i nie obejmuje robót koniecznych do wykonania zgodnie z dokumentacją. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne skorygowanie rozbieżności pomiędzy przedmiarem a dokumentacją w następujących pozycjach:


a) pozycja 13 – Rury kanalizacyjne fi200 – zgodnie z dokumentacją techniczną należy wykonać 3071 m rurociągu, w przedmiarze ujęto 3196,6 m

Odpowiedź:

pozycja 13 - należy przyjąć do wyceny długość 3196,6m rury PCV d=200mm


b) pozycja 14 – przewiert rurą PE 225 – zgodnie z dokumentacją techniczną należy wykonać 669,8 m przewiertu, w przedmiarze ujęto tylko 544.2 m.

Odpowiedź:

pozycja 14 - należy przyjąć przewiert rurą PE d=225mm o łącznej długości 669,8m zgodnie z rysunkami profili podłużnych


c) pozycja 15 – rury przewodowe FE 225 – zgodnie z dokumentacją techniczną należy wykonać 669,8 m rurociągu, w przedmiarze ujęto tylko 544,2 m.

Odpowiedź:

pozycja 15 - jw. tj rury przewodowe PE d=225mm o łącznej długości 669,8m


d) pozycja 26 – usunięcie warstwy humusu gr. 20 cm w przedmiarze jest 1190 m3, a powinno być 238 m3

Odpowiedź:

pozycja 26 - przyjąć powierzchnię jak w przedmiarze tj. 1190m3


e) pozycja 27 – odbudowa dróg gruntowych obejmuje tylko profilowanie i zagęszczenie podłoża – nie określa rodzaju nawierzchni do wykonania np. żużel, żwir oraz grubości warstwy konstrukcyjnej drogi.

Odpowiedź:

pozycja 27 - w ramach prowadzenia robót ziemnych należy wycenić odtworzenie nawierzchni dróg gruntowych o nawierzchni żwirowo-piaszczystej do stanu pierwotnego.


f) W przedmiarze nie ujęto wywozu gruzu z rozbiórki nawierzchni na wysypisko gminne – prosimy o podanie ilości i odległości wywozu. Jednocześnie prosimy o podanie wysokości opłaty za składowanie gruzu.

Odpowiedź:

Koszty wywozu i utylizacji gruzu z rozbiórek nawierzchni drogowych należy uwzględnić w cenie jednostkowej odtworzenia nawierzchni drogowej.


g) Pozycja 32 – zgodnie z dokumentacją techniczną należy wykonać 70,5 m przewiertu, w przedmiarze ujęto tylko 27,0 m.

Odpowiedź:

pozycja 32 - do wyceny przyłączy sanitarnych należy przyjąć przewierty długość łącznej 70,5m


h) Rozdział 3 przedmiaru – „Rurociąg tłoczny Dn 90x5,4” – nie ujęto 2 studni odpowietrzająco – napowietrzających oraz 1 studni odwadniającej z ich wyposażeniem

Odpowiedź:

do wyceny rurociągu tłocznego Dn90x5,4mm należy uwzględnić koszt wykonania dwóch studni odpowietrzających wraz z wyposażeniem zgodnie z projektem oraz jednej komory odwadniającej z klapą rewizyjną DN80mm.


i) Pozycja 48 i 49 – przewiduje wykonanie wykopu w ilości 2844,4 m3, a zasypu w ilości 3029,464 m3

Odpowiedź:

Pozycje 48 i 49 pozostają bez zmian (zgodnie z przedmiarem)

W pozycji 58 do wyceny należy przyjąć 2476,424m3

W pozycji 59 do wyceny należy przyjąć 2476,424m3


j) Pozycja 61 – usunięcie warstwy humusu gr. 20 cm. w przedmiarze jest 3442m3, a powinno być 688,4 m3

Odpowiedź:

w pozycji 61 - należy przyjąć wielkość zgodnie z przedmiarem tj. 3442,0m3


Pytanie 2

Prosimy o odpowiedź czy wykonawca po ewentualnym wygraniu przetargu uzyska zgodę na dokonanie cesji na rzecz instytucji finansującej Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wyrażenia zgody na dokonanie cesji przez Wykonawcę na inny podmiot .


Uwaga! Pliki do pobrania znajdują się tutaj >>>


---------------------------------------------------------------------------

VI. W związku z zapytaniem, które wpłynęło w dniu 27.01.2011 r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1

Projekt techniczny przewiduje montaż pomp do ścieków z zaworami płuczącymi. Wg danych producenta (FLYGT) przyjęte typy pomp nie posiadają takich zaworów.

Odpowiedź:

Przepompownia PS”A”

Alternatywnie dla przepompowni można przyjąć pompy typ MP3102.170HT 53-261-00-5260 mocy 4,4kW o parametrach:

- wydajność q=3,6l/s

- wysokość podnoszenia 33,2m

jedynie pompy typu MP posiadają wirnik z rozdrabniaczem lecz można zastosować hydromechaniczny zawór płuczący typ 4910 FLYGT

Dobrana pompa w projekcie typ DP3080.311 nie może współpracować z zaworem płuczącym.


Przepompownia PS”B”

Alternatywnie dla przepompowni można przyjąć pompy typ MP3068.102HT 53-214-00-0120 mocy 1,7kW o parametrach:

- wydajność q=2,6l/s

- wysokość podnoszenia 18,3m

jedynie pompy typu MP posiadają wirnik z rozdrabniaczem lecz można zastosować hydromechaniczny zawór płuczący typ 4910 FLYGT

Dobrana pompa w projekcie typ CP3057.184HT nie może współpracować z zaworem płuczącym.


Przepompownia PS”C”

Alternatywnie dla przepompowni można przyjąć pompy typ MP3068.170HT 53-216-00-0120 mocy 1,7kW o parametrach:

- wydajność q=2,8l/s

- wysokość podnoszenia 13,0m

jedynie pompy typu MP posiadają wirnik z rozdrabniaczem lecz można zastosować hydromechaniczny zawór płuczący typ 4910 FLYGT

Dobrana pompa w projekcie typ DP3057.181MT nie może współpracować z zaworem płuczącym.

Dodano: 28.01.2011 r.

---------------------------------------------------------------------------

VII. W związku z zapytaniem, które wpłynęło w dniu 01.02.2011 r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1.

W związku z odpowiedzią nr 6 do pytań z dn. 13.01.11 r. proszę o zamieszczenie na stronie internetowej poprawnych pozycji kosztorysu ofertowego na ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGOWEJ DROGI POWIATOWEJ (poz. od 185-190)

Odpowiedź:

W odpowiedzi nr 6 do pytań z dn. 13.01.11 r. Zamawiający określił minimalne wymagania dotyczące odtworzenia nawierzchni drogowej, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia nawierzchni asfaltowej po robotach ziemnych zgodnie z wymaganiami Zarządcy Drogi.
Przedmiar robót przedstawia zakres robót odtworzenia nawierzchni z uwzględnieniem naddatku dla warstw konstrukcyjnych i nawierzchniowych np. w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych niekorzystnych warunków gruntowych.

Dodano dnia 03.02.2011 r.

---------------------------------------------------------------------------


VIII. W związku z zapytaniem, które wpłynęło w dniu 02.02.2011 r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1.

W związku z licznymi odpowiedziami Zamawiającego oraz ze zmianami ilości w przedmiarach robót, czy Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmian ilościowych w kosztorysie ofertowym, czy w związku iż jest to kontrakt z ceną ryczałtową Wykonawca może pozostawić ilości pierwotne?

Odpowiedź:

Wykonawca winien dokonać zmian ilościowych w kosztorysie ofertowym, zgodnie z odpowiedziami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, udzielonymi w trakcie postępowania przetargowego.

Dodano dnia 03.02.2011 r.

---------------------------------------------------------------------------