Przetarg ?Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Miedzno i Osie?

Wjt Gminy Osie ogasza przetarg nieograniczony pn. ?Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Miedzno i Osie?.
ZP/1/341/2011

Osie, 2011-01-05

OGOSZENIE O ZAMWIENIU

Przedmiot zamwienia:

?Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Miedzno i Osie?.

I. Zamawiajcy:

GMINA OSIE

ul. Dworcowa 6

86-150 Osie

strona www.osie.pl

e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel./fax (052) 33 29 540

godziny urzdowania: 7.30 - 15.15

II. Okrelenie trybu zamwienia:

Postpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci szacunkowej poniej progw ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamwie publicznych.

III. Okrelenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunkw zamwienia:

Na wniosek wykonawcy: nieodpatnie w siedzibie Zamawiajcego ? Urzd Gminy Osie

ul. Dworcowa 6 pok. Nr 13 lub poczt

adres strony internetowej, na ktrej zostaa zamieszczona SIWZ ? www.osie.pl

IV. Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zamwienia, z podaniem informacji o moliwoci skadania ofert czciowych:

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Miedzno i Osie.

CPV 45100000 - 8 przygotowanie terenu pod budow

CPV 45232410 ? 9 roboty w zakresie kanalizacji ciekowej

CPV 45232423 ? 3 przepompownie ciekw

CPV 45233140 ? 2 roboty drogowe.

Zakres rzeczowy:

1. Kolektory grawitacyjne ? PCV d=200 mm, L=3196,6 m, PE d=225, L=544,2

2. Przycza sanitarne PCV d=160 mm, d. L=582,0 m, ilo 68 szt.

3. Rurocig toczny PE D=90x5,4 mm, SDR 17, D. L=2 123,4 m

4. Rurocig toczny PE D=75x4,5 mm, SDR 17, d. L=500,0 m

5. Rurocig toczny PE D=63x3,8 mm, SDR 11, d L=14,5 m

6. Rurocig toczny PE D=50x4,6 mm, SDR 11, d L=89,5 m

7. Przepompownia gwna PS A wydajno ?=3,6 l/s wys. podnoszenia H=33,0 m

8. Przepompownia lokalna PS B wydajno ?=2,8 l/s wys. podnoszenia H=19,1 m

9. Przepompownia lokalna PS C wydajno ?=2,8 l/s wys. podnoszenia H=10,6 m

10. Przepompownia przydomowa Pd 1 wydajno ?=1,8 l/s wys. podnoszenia H=19,0 m.

11. Odtworzenie nawierzchni drogowej 715 m2.

UWAGA: System sterowania monitoringu przepompowni dostosowany do parametrw, jakie posiada Gminny Zakad Komunalny w Osiu.

Zamawiajcy nie dopuszcza moliwoci zamwienia uzupeniajcego.

Zamawiajcy nie przewiduje skadania ofert czciowych.

V. Informacja o moliwoci zoenia oferty wariantowej:

Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania zamwienia: 15 wrzesie 2011 r.

VII. Opis warunkw udziau w postpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speniania tych warunkw:

O udzielenie zamwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktrzy:

? Nie podlegaj wykluczeniu z postpowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo Zamwie Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U.Nr 19 poz. 177 z pn. zm.)

? Speniaj warunki okrelone w art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamwie Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U z 2004r Nr 19 poz. 177 z pn. zm.)

? S uprawnieni do wykonywania przedmiotu zamwienia tj. prowadz dziaalno zwizan z budow kanalizacji sanitarnej

? Posiadaj dowiadczenie polegajce na wykonywaniu w okresie ostatnich 5-ciu latach przed dniem wszczcia postpowania a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krtszy ? w tym okresie zada o podobnym charakterze i zoonoci w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej potwierdzone dokumentami (np. referencjami) stwierdzajcymi, e roboty budowlane zostay wykonane naleycie

? Dysponuj osobami na stanowiskach: kierownika budowy posiadajcego stosowne uprawnienia do kierowania robotami w zakresie kanalizacji sanitarnej.

? Dysponuj sprztem do wykonania zamwienia.

? Posiadaj ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaalnoci gospodarczej objtej przedmiotem zamwienia

? Przyjmuj warunki umowy.

W/w warunki zostan uznane za spenione, jeeli Wykonawca zoy dokumenty, informacje i owiadczenia , o ktrych mowa w dziale VI specyfikacji istotnych warunkw zamwienia

VIII. Informacja na temat wadium:

wadium ? 40 000 z ( czterdzieci tysicy zotych)

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Najnisza cena 100 pkt, w toku badania i oceny ofert Zamawiajcy oceni spenienie warunkw udziau w postpowaniu na podstawie analizy dokumentw zoonych przez Wykonawcw na zasadzie spenia / nie spenia

Oferta badana = (cena oferty najniszej x 100 punktw) / cena oferty badanej

X. Miejsce i termin skadania ofert:

W siedzibie Zamawiajcego:

Urzd Gminy w Osiu

ul. Dworcowa 6

86 ? 150 Osie ? pok. Nr 10

do dnia 07.02.2011 r. godz. 11.00

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie Zamawiajcego

Urzd Gminy w Osiu

ul. Dworcowa 6

86 ? 150 Osie

Otwarcie dnia 07.02.2011 r. , pok. Nr 3 ? godz. 11.05

XII. Termin zwizania ofert

Wykonawca pozostaje zwizany ofert przez okres 30 dni, tj. do dnia 08.03.2011 r.

XIII. Termin zamieszczenia ogoszenia o zamwieniu w BZP:

Ogoszenie o zamwieniu zostao zamieszczone w Biuletynie Zamwie Publicznych

Nr ogoszenia: 1622-2011

Data zamieszczenia: 05-01-2011 r. o godzinie 12:31


Wjt Gminy Osie

(-) Micha Grabski


Uwaga! Pliki do pobrania znajduj si tutaj >>>

------------------------------------------------------------------------------------

Pytania i odpowiedzi do przetargu

I. W zwizku z zapytaniem, ktre wpyno w dniu 10.01.2011 r. Zamawiajcy na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamwie publicznych wyjania, co nastpuje:

Pytanie 1

Czy w wietle zapisw znowelizowanego art. 30 Prawa Zamwie Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spenia wymagania wynikajce z Polskich Norm przenoszcych normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczeglnoci dla:

- przepompowni ciekw, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002

- zaworw zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

Odpowied:

Wymienione w specyfikacji wszystkie urzdzenia oraz wyroby i materiay budowlane powinny spenia wymagania wynikajce z Polskich Norm przenoszcych normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane) zgodnie z zapisem art. 30 ustawy Prawo zamwie publicznych.


Pytanie 2

W myl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodnoci z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006. zabrania si wprowadzania do uytku i do obrotu wyrobw nie posiadajcych oznakowania zgodnoci z wymaganiami zasadniczymi i szczegowymi. Wobec powyszego, czy od wykonawcy robt bdzie dane stosowne owiadczenie na wymienion okoliczno w odniesieniu do wyrobw opisanych w pytaniu 1.

Odpowied:

Podczas odbioru kocowego przedmiotowej inwestycji od Wykonawcy robt Zamawiajcy bdzie da stosownych certyfikatw zgodnoci, deklaracji zgodnoci, owiadcze na wbudowane materiay i zamontowane urzdzenia.


II. W zwizku z zapytaniem, ktre wpyno w dniu 13.01.2011 r. Zamawiajcy na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamwie publicznych wyjania, co nastpuje:

Pytanie 1.

Czy patno bdzie realizowana za pomoc jednorazowej faktury, czy te bdzie moliwe wystawianie faktur przejciowych?

Odpowied:

W 5 pkt 4 projektu umowy tj. Wynagrodzenie i sposb rozliczenia Zamawiajcy przyj rozliczenie faktur kocow, w terminie 30 dni od daty dorczenia.


II. W zwizku z zapytaniem, ktre wpyno w dniu 13.01.2011 r. Zamawiajcy na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamwie publicznych wyjania, co nastpuje:


Pytanie 1.

Z uwagi na brak ST oraz uzgodnie z Zarzdem Drg prosz o uzupenienie na stronie www Zamawiajcego w/w dokumentw.

 Odpowied:

Specyfikacja techniczna zostaa zaczona w formie 6 plikw do pobrania (.pdf).

Uzgodnienie z Zarzdem Drg w wieciu zostao zaczone w formie 1 pliku (.pdf) do pobrania


Pytanie 2.

Czy Zamawiajcy posiada uzgodnienia z wacicielami dziaek przez ktre bdzie przebiega projektowana kanalizacja? Jeeli tak to prosz o zaczenie ich na stronie internetowej Zamawiajcego.

Odpowied:

Zamawiajcy posiada uzgodnienia z wacicielami poszczeglnych nieruchomoci ? jest to niezbdny warunek otrzymania pozwolenia na budow. Uzgodnienia z wacicielami znajduj si w dokumentacji technicznej u Zamawiajcego.


Pytanie 3.

Czy Wykonawca bdzie zobowizany dokona opat za zajcie pasa w drogach gminnych i powiatowych oraz opat za wprowadzenie urzdze obcych?

Odpowied:

Za zajcie pasa w drogach gminnych Gmina Osie nie pobiera opat.

Zajcie pasa w drogach powiatowych podlega opatom, o jakich mowa w uzgodnieniach z Powiatowym Zarzdem Drg w wieciu (uzgodnienie zostao zamieszczone jako plik .pdf do pobrania).

Za wprowadzenie urzdze w obrb pasa drg powiatowych opaty ponosi Zamawiajcy.


Pytanie 4.

Z zaczonych przedmiarw robt wynika, i do budowy kanalizacji tocznej Wykonawca powinien zastosowa rury wzmocnione PE RC, natomiast w pozostaej dokumentacji przetargowej wynika, i naley stosowa rury PE 100 SDR 17. Prosz o wyjanienie jaki naley materia przyj do kalkulacji.

Odpowied:

Naley przyj do wyceny oferty rury wzmocnione PE RC PE100 SDR17


Pytanie 5.

Prosz o wyjanienie czy nawierzchnia asfaltowa powinna by odtworzona tylko w pasie prowadzonych robt czy na caej szerokoci jezdni?

Odpowied:

Nawierzchnia winna zosta odtworzona zgodnie z zapisami uzgodnienia z Powiatowym Zarzdem Drg w wieciu (uzgodnienie zostao zamieszczone jako plik .pdf do pobrania)


Pytanie 6.

Prosz o zamieszczenie rysunku szczegowego (poszczeglnych warstw konstrukcyjnych) odtworzenia nawierzchni asfaltowej.

Odpowied:

Odtworzenie nawierzchni wymagane bdzie jak dla drogi obcienia ruchem dla kategorii KR-2

- warstwa podbudowy pomocniczej i zasadniczej gr. 24cm (kruszywo amane stabilizowane 20cm + warstwa odcinajca 4 cm)

- warstwa wica gr 7,0cm

- warstwa cieralna gr. 4,0cm

Uwaga! Pliki do pobrania znajduj si tutaj >>>


III. W zwizku z zapytaniem, ktre wpyno w dniu 17.01.2011 r. Zamawiajcy na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamwie publicznych wyjania, co nastpuje:

Pytanie 1

Rurocigi toczne PE

? d=90 mm ? na profilu s studnie betonowe d=1200mm tj. studnia RO odpowietrzajca i SR rozprna ? brak ich w przedmiarach

- d=75 mm ? czy studnia S.A. 4.4 rozprna dla rurocigu PE 75 mm ma by z PVC d=400mm jak na planie syt.-wys.

Odpowied:

Do wyceny rurocigu tocznego Dn90x5,4mm naley uwzgldni koszt wykonania dwch studni odpowietrzajcych wraz z wyposaeniem zgodnie z projektem oraz jednej komory odwadniajcej z klap rewizyjn DN80mm.

Wczenie rurocigu tocznego PE d=75mm do studni SA4.4 z krgw bet.d=1200mm.


Pytanie 2

Dotyczy przedmiaru.

- pozycja kosztorysu nr 53 ? przewierty L=345,65 mb ? na profilu rurocigu tocznego d=90 mm L=2123,4 m s dwa przewierty w rurze ochronnej PE 160 tj. L=16,0m i L=11,0m cznie L=27,0m. Czy pozostae L=345,65 ? 27,0 = 318,65m to przewiert sterowany bez rury osonowej (nie wynika to z przedmiaru).

Odpowied:

poz. 53 naley przyj przewiert sterowany dla rur PE d=90mm o dugoci 27,0m w rurze osonowej (ochronnej) natomiast przewiert sterowany o dugoci cznej 345,65-27=318,65m naley wykona bez rury osonowej.

Rurocig toczny PE D=90mm wykonywany metod przewiertu sterowanego bez rur osonowych naley wyceni z rur wzmocnionych typu PE RC.


Pytanie 3

Roboty ziemne

- czy inwestor przewiduje wymian gruntu na obiekcie?

- z jakiej odlegoci bdzie dowoony piasek na podsypki i obsypki?

Odpowied:

Zamawiajcy nie przewiduje wymiany gruntu. Do wyceny ceny ryczatowej naley przyj koszt zakupu i transportu materiau do wykonania podsypki i obsypki, jako robt technologicznych towarzyszcych. Zamawiajcy nie narzuca Oferentom miejsca zakupu materiaw i utylizacji odpadw.


Pytanie 4

W SIWZ w pkt.XII ?Opis sposobu obliczenia ceny? widnieje zapis: ?Cen za wykonanie przedmiotu zamwienia naley wyliczy w Formularzu cenowym stanowicym zacznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunkw zamwienia, a nastpnie tak obliczon cen przenie do Formularza ofertowego. Prosimy o zaczenie tego formularza w internecie, bd wykrelenie powyszego zapisu z SIWZ.

Odpowied:

Poprzez ?Formularz cenowy? naley rozumie ?Przedmiar robt? zawarty plikach do pobrania pod nazw ?Kosztorys ofertowy?


Uwaga! Pliki do pobrania znajduj si tutaj >>>

---------------------------------------------------------------------------


IV. W zwizku z zapytaniem, ktre wpyno w dniu 21.01.2011 r. Zamawiajcy na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamwie publicznych wyjania, co nastpuje:

Pytanie 1

Nie ujto w przedmiarze oraz nie ucilono w specyfikacji oraz projekcie systemu monitoringu pracy przepompowni ciekw

Odpowied:

Monitoring pracy pompowni ciekw wykona w oparciu o czno GSM, z transmisj informacji o stanach awaryjnych w formie kodw SMS na telefon operatora sieci kan. sanit. poprzez modem GSM.

Pytanie 2

W przedmiarze oraz w dokumentacji na dopywach do przepompowni PS?A?, PS?B? i PS?C? nie zaznaczono zasuw klinowych, natomiast w specyfikacji napisano, e zasuwy powinny by montowane.

Odpowied:

Do wyceny nie uwzgldnia zasuw noowych na dopywie kanau grawitacyjnego do przepompowni.


Pytanie 3

W dokumentacji oraz w specyfikacji technicznej na trasie kanalizacji tocznej s zamontowane studnie z zaworami odpowietrzajco - napowietrzajcymi, natomiast brak ich w przedmiarze.

Odpowied:

Do wyceny rurocigu tocznego Dn90x5,4mm naley uwzgldni koszt wykonania dwch studni odpowietrzajcych wraz z wyposaeniem zgodnie z projektem oraz jednej komory odwadniajcej z klap rewizyjn DN80mm.


Pytanie 4

W specyfikacji technicznej przepompownia PS?A? wykonana jest z krgw Dn1500, natomiast w przedmiarze ujto krgi Dn1200

Odpowied:

Do wyceny wykonania komory przepompowni PS?A? naley przyj komor z polimerobetonu o rednicy d=1500mm, natomiast komory przepompowni PS'B? i PS?C? naley przyj z polimerobetonu o rednicy d=1200mm


Uwaga! Pliki do pobrania znajduj si tutaj >>>

---------------------------------------------------------------------------


V. W zwizku z zapytaniem, ktre wpyno w dniu 17.01.2011 r. Zamawiajcy na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamwie publicznych wyjania, co nastpuje:

Pytanie 1

Przedmiar robt, ktry stanowi jednoczenie formularz cenowy? zawiera bdy i nie obejmuje robt koniecznych do wykonania zgodnie z dokumentacj. Prosimy o wyjanienie i ewentualne skorygowanie rozbienoci pomidzy przedmiarem a dokumentacj w nastpujcych pozycjach:


a) pozycja 13 ? Rury kanalizacyjne fi200 ? zgodnie z dokumentacj techniczn naley wykona 3071 m rurocigu, w przedmiarze ujto 3196,6 m

Odpowied:

pozycja 13 - naley przyj do wyceny dugo 3196,6m rury PCV d=200mm


b) pozycja 14 ? przewiert rur PE 225 ? zgodnie z dokumentacj techniczn naley wykona 669,8 m przewiertu, w przedmiarze ujto tylko 544.2 m.

Odpowied:

pozycja 14 - naley przyj przewiert rur PE d=225mm o cznej dugoci 669,8m zgodnie z rysunkami profili podunych


c) pozycja 15 ? rury przewodowe FE 225 ? zgodnie z dokumentacj techniczn naley wykona 669,8 m rurocigu, w przedmiarze ujto tylko 544,2 m.

Odpowied:

pozycja 15 - jw. tj rury przewodowe PE d=225mm o cznej dugoci 669,8m


d) pozycja 26 ? usunicie warstwy humusu gr. 20 cm w przedmiarze jest 1190 m3, a powinno by 238 m3

Odpowied:

pozycja 26 - przyj powierzchni jak w przedmiarze tj. 1190m3


e) pozycja 27 ? odbudowa drg gruntowych obejmuje tylko profilowanie i zagszczenie podoa ? nie okrela rodzaju nawierzchni do wykonania np. uel, wir oraz gruboci warstwy konstrukcyjnej drogi.

Odpowied:

pozycja 27 - w ramach prowadzenia robt ziemnych naley wyceni odtworzenie nawierzchni drg gruntowych o nawierzchni wirowo-piaszczystej do stanu pierwotnego.


f) W przedmiarze nie ujto wywozu gruzu z rozbirki nawierzchni na wysypisko gminne ? prosimy o podanie iloci i odlegoci wywozu. Jednoczenie prosimy o podanie wysokoci opaty za skadowanie gruzu.

Odpowied:

Koszty wywozu i utylizacji gruzu z rozbirek nawierzchni drogowych naley uwzgldni w cenie jednostkowej odtworzenia nawierzchni drogowej.


g) Pozycja 32 ? zgodnie z dokumentacj techniczn naley wykona 70,5 m przewiertu, w przedmiarze ujto tylko 27,0 m.

Odpowied:

pozycja 32 - do wyceny przyczy sanitarnych naley przyj przewierty dugo cznej 70,5m


h) Rozdzia 3 przedmiaru ? ?Rurocig toczny Dn 90x5,4? ? nie ujto 2 studni odpowietrzajco ? napowietrzajcych oraz 1 studni odwadniajcej z ich wyposaeniem

Odpowied:

do wyceny rurocigu tocznego Dn90x5,4mm naley uwzgldni koszt wykonania dwch studni odpowietrzajcych wraz z wyposaeniem zgodnie z projektem oraz jednej komory odwadniajcej z klap rewizyjn DN80mm.


i) Pozycja 48 i 49 ? przewiduje wykonanie wykopu w iloci 2844,4 m3, a zasypu w iloci 3029,464 m3

Odpowied:

Pozycje 48 i 49 pozostaj bez zmian (zgodnie z przedmiarem)

W pozycji 58 do wyceny naley przyj 2476,424m3

W pozycji 59 do wyceny naley przyj 2476,424m3


j) Pozycja 61 ? usunicie warstwy humusu gr. 20 cm. w przedmiarze jest 3442m3, a powinno by 688,4 m3

Odpowied:

w pozycji 61 - naley przyj wielko zgodnie z przedmiarem tj. 3442,0m3


Pytanie 2

Prosimy o odpowied czy wykonawca po ewentualnym wygraniu przetargu uzyska zgod na dokonanie cesji na rzecz instytucji finansujcej Wykonawc.

Odpowied:

Zamawiajcy nie przewiduje wyraenia zgody na dokonanie cesji przez Wykonawc na inny podmiot .


Uwaga! Pliki do pobrania znajduj si tutaj >>>


---------------------------------------------------------------------------

VI. W zwizku z zapytaniem, ktre wpyno w dniu 27.01.2011 r. Zamawiajcy na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamwie publicznych wyjania, co nastpuje:

Pytanie 1

Projekt techniczny przewiduje monta pomp do ciekw z zaworami puczcymi. Wg danych producenta (FLYGT) przyjte typy pomp nie posiadaj takich zaworw.

Odpowied:

Przepompownia PS?A?

Alternatywnie dla przepompowni mona przyj pompy typ MP3102.170HT 53-261-00-5260 mocy 4,4kW o parametrach:

- wydajno q=3,6l/s

- wysoko podnoszenia 33,2m

jedynie pompy typu MP posiadaj wirnik z rozdrabniaczem lecz mona zastosowa hydromechaniczny zawr puczcy typ 4910 FLYGT

Dobrana pompa w projekcie typ DP3080.311 nie moe wsppracowa z zaworem puczcym.


Przepompownia PS?B?

Alternatywnie dla przepompowni mona przyj pompy typ MP3068.102HT 53-214-00-0120 mocy 1,7kW o parametrach:

- wydajno q=2,6l/s

- wysoko podnoszenia 18,3m

jedynie pompy typu MP posiadaj wirnik z rozdrabniaczem lecz mona zastosowa hydromechaniczny zawr puczcy typ 4910 FLYGT

Dobrana pompa w projekcie typ CP3057.184HT nie moe wsppracowa z zaworem puczcym.


Przepompownia PS?C?

Alternatywnie dla przepompowni mona przyj pompy typ MP3068.170HT 53-216-00-0120 mocy 1,7kW o parametrach:

- wydajno q=2,8l/s

- wysoko podnoszenia 13,0m

jedynie pompy typu MP posiadaj wirnik z rozdrabniaczem lecz mona zastosowa hydromechaniczny zawr puczcy typ 4910 FLYGT

Dobrana pompa w projekcie typ DP3057.181MT nie moe wsppracowa z zaworem puczcym.

Dodano: 28.01.2011 r.

---------------------------------------------------------------------------

VII. W zwizku z zapytaniem, ktre wpyno w dniu 01.02.2011 r. Zamawiajcy na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamwie publicznych wyjania, co nastpuje:

Pytanie 1.

W zwizku z odpowiedzi nr 6 do pyta z dn. 13.01.11 r. prosz o zamieszczenie na stronie internetowej poprawnych pozycji kosztorysu ofertowego na ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGOWEJ DROGI POWIATOWEJ (poz. od 185-190)

Odpowied:

W odpowiedzi nr 6 do pyta z dn. 13.01.11 r. Zamawiajcy okreli minimalne wymagania dotyczce odtworzenia nawierzchni drogowej, natomiast Wykonawca jest zobowizany do odtworzenia nawierzchni asfaltowej po robotach ziemnych zgodnie z wymaganiami Zarzdcy Drogi.
Przedmiar robt przedstawia zakres robt odtworzenia nawierzchni z uwzgldnieniem naddatku dla warstw konstrukcyjnych i nawierzchniowych np. w przypadku wystpienia nieoczekiwanych niekorzystnych warunkw gruntowych.

Dodano dnia 03.02.2011 r.

---------------------------------------------------------------------------


VIII. W zwizku z zapytaniem, ktre wpyno w dniu 02.02.2011 r. Zamawiajcy na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamwie publicznych wyjania, co nastpuje:

Pytanie 1.

W zwizku z licznymi odpowiedziami Zamawiajcego oraz ze zmianami iloci w przedmiarach robt, czy Wykonawca zobowizany jest dokona zmian ilociowych w kosztorysie ofertowym, czy w zwizku i jest to kontrakt z cen ryczatow Wykonawca moe pozostawi iloci pierwotne?

Odpowied:

Wykonawca winien dokona zmian ilociowych w kosztorysie ofertowym, zgodnie z odpowiedziami do Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia, udzielonymi w trakcie postpowania przetargowego.

Dodano dnia 03.02.2011 r.

---------------------------------------------------------------------------


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama