Wdecki Park KrajobrazowyW grudniu 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu odbyła się promocja ? wydanych przez WPK ? książek Danuty Szumińskiej i Zbigniewa Czerebieja "Zasoby wodne Wdeckiego Parku Krajobrazowego" oraz Mariusza Chudeckiego "Elektrownie wodne w Gródku i Żurze ? cenne elementy krajobrazu kulturowego Wdeckiego Parku Krajobrazowego". Organizatorem spotkania promocyjnego był dyrektor WPK.

W spotkaniu wzięło udział ponad 70 osób; głównie mieszkańcy gmin Osie, Drzycim oraz przedstawiciele samorządów i organizacji społecznych z naszego powiatu m.in. Iwona Karolewska ? sekretarz powiatu świeckiego, Andrzej Kowalski ? członek zarządu powiatu świeckiego, Michał Grabski ? wójt gminy Osie, Roman Waśkowski ? przewodniczący Rady Gminy w Osiu, Jarosław Pająkowski ? dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, Zbysław Budzyński ? prezes Koła Przewodników PTTK w Świeciu, Józef Malinowski ? prezes Bractwa Czarnej Wody, Janusz Kuzimski ? kierownik Sekcji Eksploatacji Żur z Enea Wytwarzanie. Gościem honorowym był prof. Dariusz Świsulski ? przewodniczący Centralnej Komisji Historycznej SEP, pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej.

Na wstępie spotkania dyrektor WPK Daniel Siewert scharakteryzował w skrócie obydwa wydawnictwa, zapoznał też zebranych z dorobkiem wydawniczym Parku i planami na przyszłość pod tym względem. Następnie, w formie interesującej prezentacji, dr Danuta Szumińska z Instytutu Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przedstawiła przebieg i wyniki badań naukowych poświęconych zasobom wodnym na terenie WPK. Omówiła też zawartość treściową książki "Zasoby wodne Wdeckiego Parku Krajobrazowego", której autorem wspólnie z nią jest także mgr inż. Zbigniew Czerebiej z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, nieobecny na spotkaniu w Osiu. Z kolei Mariusz Chudecki z Bractwa Czarnej Wody, autor książki "Elektrownie wodne w Gródku i Żurze ? cenne elementy krajobrazu kulturowego Wdeckiego Parku Krajobrazowego" w swojej prezentacji, składającej się z archiwalnych zdjęć, pokazał i omówił etapy budowy obydwu hydroelektrowni, w tym obiektów im towarzyszących jak: zapory ziemne, jazy, kanały derywacyjne, zamki wodne, rozdzielnie. Dzięki dobranym odpowiednio, sekwencyjnie, zestawom fotografii ukazujących budowę zapór, mostów, napełnianie zbiorników wodnych, zebrani mogli uzmysłowić sobie tempo i rozległość prac ziemno-budowlanych, a także wielkość zmian w krajobrazie przyrodniczym, jakie w wyniku tych inwestycji energetycznych nastąpiły.

Obydwie książki, chociaż różne pod względem treści, łączy wspólny element ? woda. Pozwalają one zrozumieć, jak wielki wpływ miała ona na rozwój gospodarczy, społeczny powiatu świeckiego, szerzej całego Pomorza w przeszłości, głównie w dwudziestoleciu międzywojennym oraz pierwszych 10 latach po II wojnie światowej i jakie jest jej znaczenie współcześnie, ze szczególnym uwzględnieniem terenów Wdeckiego Parku Krajobrazowego. W końcowej części dwugodzinnego spotkania promocyjnego autorzy Danuta Szumińska i Mariusz Chudecki rozmawiali z czytelnikami o swoich publikacjach i opatrywali je dedykacjami.

Wydanie obydwu książek nastąpiło dzięki pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Obydwie publikacji były prezentowane na II Sympozjum Historia Elektryki, zorganizowanym w Szczecinie 24-25 listopada 2016 roku przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Miało ono na celu popularyzację dziejów polskiego przemysłu elektrotechnicznego. Wzięło w nim udział blisko 90 przedstawicieli SEP, uczelni wyższych, instytucji i firm z całej Polski. Jak zaznaczył na spotkaniu promocyjnym w Osiu prof. Dariusz Świsulski ? przewodniczący Centralnej Komisji Historycznej SEP (współorganizator sympozjum), obydwie książki wzbudziły duże zainteresowanie uczestników II Sympozjum Historia Elektryki w Szczecinie. Była to też cenna forma promocji tych książek, jak i działalności Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Potwierdzeniem tych słów mogą być prośby (spełnione przez dyrektora i pracowników WPK) ze strony przedstawicieli uczelni wyższych o przesłanie dodatkowych egzemplarzy m.in. do bibliotek i pracowni naukowych. Książki trafią także do niektórych bibliotek publicznych w powiecie świeckim.

1. Od prawej prof. Dariusz Świsulski, dr Danuta Szumińska, Mariusz Chudecki

2. Po prezentacji nie zabrakło pytań gości i odpowiedzi na nie autorów książek

3. Dla części uczestników spotkania promocyjnego miłym dodatkiem do książek były dedykacje ich autorów

Tekst i fot. nadesłane

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama