Ogłoszenie Wójta Gminy Osie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

wtorek, 27 września 2016 13:55

Na podstawie uchwały Nr XXXIV/221/10 Rady Gminy Osie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłaszam konsultacje:

Więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy Osie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

 

Poszukiwany lekarz stomatolog

wtorek, 27 września 2016 11:40

OsieDyrektor S.P.Z.O.Z Gminna Przychodnia w Osiu zaprasza do współpracy lekarza stomatologa. W ofercie: wyposażony gabinet stomatologiczny, elastyczne dopasowanie dni i godzin pracy, komfortowe dostosowanie czasu wizyty pacjenta do rodzaju zaplanowanego zabiegu, przyjazną i serdeczną atmosferę. Pełna treść ogłoszenia poniżej.

Więcej: Poszukiwany lekarz stomatolog

 

Dzień Ziemniaka w Pruskich

czwartek, 22 września 2016 11:15

W dniu 10 września br. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Pruskie zorganizowało jak co roku „Dzień ziemniaka”. W słonecznej pogodzie i miłej atmosferze przy ognisku z pieczoną kiełbasą i ziemniakami podsumowaliśmy tegoroczne działania. Natomiast z okazji 5-letniej działalności odbył się konkurs wiedzy o naszym stowarzyszeniu z nagrodami dla wszystkich uczestników, a dzięki sponsorowi „Maria ogrody” Państwa Baszanowskich członkowie zostali obdarowani sadzonkami roślin. Wszyscy doskonale się bawili do późnego wieczora, dorośli przy ognisku, a dzieci na wielkiej górze piasku.

Więcej: Dzień Ziemniaka w Pruskich

 

Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dnia 14 września 2016 r.

poniedziałek, 19 września 2016 14:03

Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dnia 14 września 2016 r. z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej gminnej pn. "Budowa drogi gminnej Osie - Starnie". Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest również decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości na potrzeby inwestycji. Stronami postępowania w sprawie są właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości położonych w działkach usytuowania drogi i nieruchomości znajdujących się w jej obszarze oddziaływania. Pełen tekst obwieszczenia (do pobrania >>>) znajduje się w formacie .pdf. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osie w dniu 19.09.2016 r. 

Obwieszczenie Wójta Gminy Lniano z dnia 16.09.2016 r.

piątek, 16 września 2016 09:30

Obwieszczenie Wójta Gminy Lniano o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Na wniosek z dnia 1 września 2016 r.Powiatowego Zarządu Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9,86-100 Świecie reprezentowanego przez pełnomocnika: LAPIS Artur Kamiński ul. Igrzyskowa 1/46, 85-796 Bydgoszcz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T”. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, powiat świecki, na terenie gmin Osie (odcinek o długości 4,072 km) oraz Lniano (odcinek o długości 7,157 km). Na podstawie art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), w przypadku przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami. W związku z powyższym organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Lniano. Pełna treść obwieszczenia do pobrania w formacie .pdf >>> W związku z powyższym zgodnie z art.10 §1 Kpa strony postepowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjasnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy w Lnianie, ul. Wyzwolenia 7, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

NIE ZARAŻAJ NAS!

czwartek, 01 września 2016 08:40

Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów "Eko Wisła" Sp. z o.o. zaprasza do włączenia się do akcji selektywnego zbierania igieł od iniekcji domowych. Wyrzucone igły są ogromnym problemem dla ludzi, którzy pracują przy segregacji odpadów. Każda z nich może doprowadzić do zakłucia, a to niesie za sobą duże ryzyko zachorowania na groźne choroby. Zachęcamy Państwa do włączenia się do akcji selektywnego zbierania igieł. Pojemniki na zużyte igły znajdziecie Państwo w Gminnej Przychodni oraz w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Osiu.

 

Informacja o terminie Sesji Rady Gminy Osie

czwartek, 01 września 2016 08:09

Przewodniczący Rady Gminy uprzejmie informuje, że w dniu 7 września 2016 r. o godz. 15.30 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Osie.

Poniżej pełna treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad.

Więcej: Informacja o terminie Sesji Rady Gminy Osie

 

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

wtorek, 30 sierpnia 2016 09:34

Spotkanie dla organizacji pozarządowych w związku z realizacją Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

więcej informacji >>>>>>

 

Zaproszenie na Dożynki Gminne

wtorek, 23 sierpnia 2016 13:00

Dożynki Gminne w Osiu

W najbliższą sobotę 27 sierpnia br. na stadionie sportowym w Osiu odbędą się Gminne Dożynki. Uroczystość rozpocznie się Mszą Św. o godz. 14.00 w kościele parafialnym w Osiu.  Tegoroczne zbiory naszych rolników obejrzeć będzie można na stoiskach poszczególnych sołectw. Uroczystości towarzyszyć będzie Orkiestra Dęta "BRDA" z Bydgoszczy. Nie zabraknie też konkursów miedzy reprezentacjami naszych wsi. Tradycyjnie zostaną ogłoszeni laureaci konkursu na najpiękniejszy ogród, a zabawę taneczną poprowadzą DJ Gambit oraz Kwartet biesiadny.

 

Na Festynie Dobrych Sąsiadów

wtorek, 23 sierpnia 2016 08:02

Festyn Dobrych SąsiadówSzósty rok z rzędu, mieszkańcy dwóch sąsiednich i zaprzyjaźnionych ze sobą wsi, Wierzchy i Pruskie, spotkali się na pełnym atrakcji Festynie Dobrych Sąsiadów, żeby razem się bawić i zmierzyć w przeróżnych turniejach. Główną nagrodą turniejowych zmagań był przechodni Puchar Wójta Gminy Osie. Walka o zdobycie pucharu rozpoczęła się w Pruskich tydzień wcześniej, w sobotę, 6 sierpnia,  turniejem gry w warcaby i meczem piłki siatkowej. Następnego dnia, w niedzielę, drużyny obu wsi i ich kibice, spotkali się na meczu piłki nożnej na "Orliku" w Wierzchach. Mecz, jak zwykle, był bardzo emocjonujący i zakończył się zwycięstwem gospodarzy. Główna część Festynu odbyła się w sobotę, 13 sierpnia. W tym roku gospodarzem i organizatorem była Rada Sołecka wsi Wierzchy, na czele z sołtysem Zbgniewem Umerskim. Pomocy w przygotowaniu udzieliło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie.

Więcej: Na Festynie Dobrych Sąsiadów

 

ASF-Afrykański Pomór Trzody Chlewnej-SZKOLENIE!

wtorek, 16 sierpnia 2016 10:59

Starostwo Powiatowe w Świeciu w dniu 18 sierpnia 2016 r. o godzinie 11:00 przy ul. Hallera 9, organizuje szkolenie dla hodowców trzody chlewnej szkolenie nt. Bioasekuracja chlewni w celu niedopuszczenia do przeniknięcia do stada chorób zakaźnych zwierząt w szczególności wirusa ASF.

Więcej: ASF-Afrykański Pomór Trzody Chlewnej-SZKOLENIE!

 

Uwaga Przedsiębiorcy!

wtorek, 16 sierpnia 2016 10:48

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!

W ostatnim okresie otrzymujemy szereg sygnałów o mnożących się praktykach ze strony  firm zajmujących się „prowadzeniem rejestrów”. Firmy te wykorzystując fakt rejestracji przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki kierują do przedsiębiorców pisma w sprawie uiszczenia zapłaty za umieszczenie w prowadzonym przez nich rejestrze informacji o danym podmiocie gospodarczym. Treść pisma wprowadza adresata w błąd i sugeruje konieczność dokonania wpłaty określonej kwoty w różnej wysokości, na wskazane konto bankowe, którego dane umieszczone są na załączonym do pisma blankiecie przekazu. Treść pisma może sugerować, że wezwanie na charakter urzędowy zaś użyte sformułowania, że wpis do oferowanego rejestru i uiszczenie opłaty z tym związanej jest obowiązkowe.

Informujemy, że jedynym publicznym rejestrem przedsiębiorców (osób fizycznych) jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministerstwo Gospodarki a wszelkie czynności związane z wpisem do niego są bezpłatne. Wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne podmioty należy traktować wyłącznie jako ofertę komercyjną nie związaną z rejestrem CEIDG.


 

W nagrodę za piękny ogród-jednodniowa wycieczka

środa, 10 sierpnia 2016 10:36

W dniu 7 sierpnia Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski zorganizował kolejny wyjazd dla tegorocznych laureatów konkursu „Mój piękny ogród – 2016”. W drodze do Gdańska uczestnicy wyjazdu byli obecni na Górze Jana Pawła II w Pelplinie oraz mieli możliwość zwiedzania z przewodnikiem Katedry Pelplińskiej i Muzeum Diecezjalnego. Przewodnik bardzo ciekawie nakreślił historię Katedry Wniebowzięcia NMP, w której znajduje się najwyższy w Polsce 25 metrowy ołtarz główny oraz 23 ołtarze pozostałe, a ponadto krótko omówił inne zabytki katedry, takie jak: późnogotyckie stalle, barokowa ambona czy gotyckie malowidła ścienne z początku XV w.

Więcej: W nagrodę za piękny ogród-jednodniowa wycieczka

Relacja z wakacji sportowych w Pruskich

wtorek, 09 sierpnia 2016 08:15


Dobiegają końca  wakacyjne, sportowe zajęcia, przygotowane dla dzieci i młodzieży szkolnej z Pruskich. Pierwszy tydzień lipca to nauka technik samoobrony, którą prowadził trener karate Jakub Kunkel. Uczestnicy poznali podstawy zachowań  samoobronnych, ale także uczyli się dyscypliny, wytrwałości i kontroli nad sobą. Przy słonecznej pogodzie,  treningi mogły odbywać  się na świeżym powietrzu. Kolejne dwa tygodnie lipca to nauka pływania i rekreacja na basenie. Te zajęcia odbywały się na nowym, pięknym basenie hotelu Evita w Tleniu. Młodzież miała codziennie godzinę nauki pływania z instruktorem , a po niej dodatkową godzinę rekreacji na basenie, kiedy można było skorzystać ze wszystkich basenowych atrakcji.

Więcej: Relacja z wakacji sportowych w Pruskich

 

Festyn Dobrych Sąsiadów

poniedziałek, 08 sierpnia 2016 12:51Wyprawka szkolna 2016/2017

piątek, 05 sierpnia 2016 10:21

Wójt Gminy Osie informuje, o możliwości skorzystania z następujących pomocy uczniom w roku szkolnym 2016/2017 - wszystkie potrzebne informacje poniżej :


Więcej: Wyprawka szkolna 2016/2017

 

Wycieczka mieszkańców Sołectwa Jaszcz

czwartek, 04 sierpnia 2016 11:49

W dniu 24.07.2016 r. grupa mieszkańców Sołectwa Jaszcz już po raz szósty uczestniczyła w jednodniowej wycieczce zorganizowanej przez Sołtysa wsi Irenę Kozłowską, tym razem pojechali do Władysławowa. W ten dzień pogoda dopisała. Wycieczkowicze zachwycali się pięknymi nadmorskimi widokami. Wszyscy wrócili bardzo zadowoleni.


Więcej: Wycieczka mieszkańców Sołectwa Jaszcz

Zaproszenie na turniej siatkówki plażowej

wtorek, 26 lipca 2016 15:13

Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Gmina Osie i Gminny Ośrodek Kultury w Osiu zapraszają na Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Wójta Gminy Osie, który odbędzie się w dniu 30 lipca 2016 r. (sobota). Początek imprezy o godz. 10.00. Na plaży strzeżonej w Tleniu. W trakcie imprezy organizatorzy przewidują pokazy ratownictwa wodnego w wykonaniu naszych ratowników. Zapraszamy kibiców siatkówki plażowej oraz wszystkich spragnionych słonecznej kąpieli.

 

Strona 19 z 77

«PoczątekPoprzednia11121314151617181920NastępnaOstatnie»