czwartek, 02 lutego 2017 14:24

Porady prawnePrzypominamy, e w ramach nieodpatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu wieckiego w Osiu funkcjonuje Punkt nieodpatnej pomocy prawnej. W punkcie istnieje moliwo uzyskania nieodpatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Pomoc wiadczona jest w kady czwartek tygodnia w godz. od.8.00 do 12.00 w budynku Urzdu Gminy Osie (pokj nr 11).

Więcej:

 

czwartek, 02 lutego 2017 13:31

Wniosek z zakresu Systemu Zarzdzania Bezpieczestwem Informacjinym na mocy art. 6 ust. 1 pkt. lit. c Ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej:

Więcej:

 

czwartek, 02 lutego 2017 09:01

Dnia 04.01.2017 r. w soectwie Miedzno rada soecka wraz z sotysem Miedzna Pani Ew Czerwisk przeprowadzili przegld wystrojw witecznych. Rozstrzygnicie konkursu Boonarodzeniowego odbdzie sie dnia 10.03.2017 r. Poniej kilka posesji biorcych udzia w konkursie.


Więcej:

 

środa, 01 lutego 2017 15:34

W zwizku z opracowaniem projektu ?Programu opieki nad zwierztami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoci zwierzt na terenie Gminy Osie w 2017 roku" Wjt Gminy Osie zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje spoeczne oraz podmioty, o ktrych mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierzt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794 i z 2015 r. poz. 266) do wzicia udziau w konsultacjach w zakresie projektu ?Programu opieki nad zwierztami ?..?.

Więcej:

 

Rewitalizacja - zaproszenie na spotkanie

środa, 01 lutego 2017 06:12

 

Informacja o terminie Sesji Rady Gminy

piątek, 27 stycznia 2017 13:46

Przewodniczcy Rady Gminy informuje, e w dniu 31 stycznia 2017 r. o godz. 15.30 w sali widowiskowej Gminnego Orodka Kultury w Osiu odbdzie si XVIII Sesja Rady Gminy Osie.

Poniej pena tre ogoszenia wraz z porzdkiem obrad.

Więcej: Informacja o terminie Sesji Rady Gminy

 

Atrakcje turystyczne i historyczne gminy Osie

piątek, 27 stycznia 2017 11:21

PiKA 110 minut powicio w styczniu biecego roku Radio Pomorza i Kujaw atrakcjom turystycznym i historycznym gminy Osie oraz Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kolejnych dwu wydaniach cyklicznego, cotygodniowego Magazynu Turystycznego "Na szlaku", redagowanego przez Tomasza Kamierskiego. Ten niezwykle popularny wrd mionikw turystyki program emitowany jest w niedziele od godziny 12.05 do 13.00. Od kilku lat prezentuje najbardziej atrakcyjne turystycznie miejsca Kujaw i Pomorza. Zarwno te popularne, jak i mniej znane.

Więcej: Atrakcje turystyczne i historyczne gminy Osie

 

piątek, 27 stycznia 2017 07:36

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego zaprasza wacicieli gospodarstw rolnych do udziau w XV edycji Oglnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kas Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego, we wsppracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencj Nieruchomoci Rolnych i Pastwow Inspekcj Pracy. Honorowy patronat nad XV edycj Oglnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne obj Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.


Więcej:

 

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2016 r.

piątek, 27 stycznia 2017 07:30

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2016 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego informuje, e w terminie do dnia 28 lutego 2017 r. przekae wszystkim emerytom i rencistom roczne obliczenie podatku dochodowego od pobieranych w 2016 r. emerytur i rent rolniczych (formularz PIT-40A) lub informacj o dochodach uzyskanych z tytuu pobieranych z KRUS emerytur/rent (formularz PIT-11A).


Więcej: Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2016 r.

 

czwartek, 26 stycznia 2017 15:23

Rewitalizacja Gmina OsieRewitalizacja staa si kluczowym elementem rozwoju miast i wsi, przeciwdziaajc negatywnym zjawiskom oraz stymulujc rozwj spoeczny i gospodarczy. Rewitalizacja to nie tylko przebudowa lub adaptacja budynkw, ale przede wszystkim rozwizywanie problemw spoecznych, poprawa przestrzeni publicznych oraz zwikszanie atrakcyjnoci gospodarczej. Zintegrowany proces rewitalizacji powinien by prowadzony w dialogu z lokaln spoecznoci i wszystkimi innymi interesariuszami, ktrzy s w niego wczeni, a w szczeglnoci mieszkacy obszaru rewitalizacji, przedsibiorcy, jednostki samorzdu terytorialnego, organizacje pozarzdowe, spdzielnie i wsplnoty.

Więcej:

 

poniedziałek, 23 stycznia 2017 14:19

Wjt Gminy Osie ogasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania zada publicznych w 2017 roku przez organizacje i podmioty prowadzce dziaalno poytku publicznego w sferze: Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie.

Więcej:

 

poniedziałek, 23 stycznia 2017 10:11

W dniu 20 stycznia 2017r. w orodku wczasowym ?Pera Borw? w Tleniu odbyo si zorganizowane przez Sotysa oraz Rad Soeck wsi Tle spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Seniorw powitaa pani Jolanta Czubak Sotys Tlenia. W spotkaniu uczestniczyli rwnie zaproszeni gocie, Wjt Gminy Osie Pan Micha Grabski, Przewodniczcy Rady Gminy Pan Roman Wakowski oraz Dyrektor Oskiego GOK Pan Andrzej Kowalski.


Więcej:

 

Badanie wzroku

poniedziałek, 23 stycznia 2017 10:27

BADANIE WZROKU

I POMIAR CINIENIA RDGAKOWEGO

(PROFILAKTYKA JASKRY)

W dniu: 31.01.2017r. w Orodku Zdrowia ul. Dworcowa 7 w Osiu

w godzinach od 14:00 do 16:00 odbd si komputerowe badania wzroku

oraz pomiar cinienia rdgakowego dla Mieszkacw gminy

Zapisy telefonicznie (52)332-95-17

Koszt badania ostroci wzroku ? Koszt 5z

Koszt pomiaru cinienia rdgakowego ? Koszt 10z (Badanie Dodatkowe)

Zapisy prowadzone bd do dnia 31.01.2017r.

Podczas badania istnieje moliwo zapisania si na konsultacj

okulistyczn oraz zamwienia okularw korekcyjnych.

Badanie przeznaczone jest dla osb dorosych. (powyej 16-go roku ycia)

Serdecznie zapraszamy

OKO-LUX

piątek, 20 stycznia 2017 15:11

GOK OsieWystpy dzieci, przedmioty przekazane na licytacj, gra sterowana cytryn oraz 9 836,86 z - taki by dwudziesty pity fina WOPu. Od rana 10 Wolontariuszy kwestowao w ku, Osiu i Tleniu. Datek do puszki mona byo wrzuca rwnie w orodkach turystycznych: Evita Hotel & Spa i Przystanek Tle. Klub Seniora "Osiacy" przekaza 188 z. Zbirk kontynuowano wieczorem w naszym orodku, gdzie czekay dodatkowe atrakcje. W korytarzu gwnym, przy stoisku Studia 5x7, mona byo pogra w gr sterowan cytryn, dowiedzie si o zajciach z Programowania dla dzieci, wykona odbitki metod cyjanotypii.

Więcej:

 

piątek, 20 stycznia 2017 14:46

Wjt Gminy Osie ogasza przetarg nieograniczony na ?Przebudowa drogi gminnej Nr 030102C Miedzno-Brzeziny?.

Więcej:

Biuletyn Informacyjny GOK Osie

piątek, 20 stycznia 2017 14:55

GOKGminny Orodek Kultury w Osiu zachca do zapoznania si z Biuletynem Informacyjnym GOK Osie. W nim najwaniejsze wydarzenia, biece wiadomoci, relacje, zdjcia, zapowiedzi. To nowa forma przekazu przygotowana przez pracownikw GOK Osie. Biuletyn jest w formie pliku pdf, ktry mona nie tylko przeglda, ale i cign sobie na komputer. Wewntrz pierwszego numeru znajdziecie Pastwo: relacje w Jaseek i Spotkania Noworocznego, zapowiedzi zbliajcych si konkursw i wydarze (w tym WOP), kilka sw o kole plastycznym "Kredka" oraz plan zaj w ferie zimowe. Link do strony z opublikowanym Biuletynem: https://issuu.com. My ze swojej strony  autorom biuletynu gratulujemy pomysu i wytrwaoci w jego realizacji.

Więcej: Biuletyn Informacyjny GOK Osie

 

czwartek, 19 stycznia 2017 11:04

alt

Osie, 19.01.2017 rok


ZAPROSZENIE

Kujawsko-Pomorski Orodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Powiatowy Zesp Doradztwa Rolniczego w wieciu zaprasza na szkolenie, ktre odbdzie si w dniu 26 stycznia 2017 r. o godzinie 10:00 w Sali Gminnego Orodka Kultury w Osiu.

Tematyka szkolenia:

?Uproszczona technika uprawy rolin rolniczych z uwzgldnieniem strip-till?

Wykadowca : Adam Piszczek - K-P ODR Minikowo

Organizator : Magorzata Recka- K-P ODR Minikowo

czwartek, 19 stycznia 2017 09:10

Ogoszenie o moliwoci zgaszania uwag do oferty zoonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie na realizacj zadania publicznego ?Wypoczynek dzieci i modziey?


Więcej:

 

Strona 19 z 83

«PoczątekPoprzednia11121314151617181920NastępnaOstatnie»
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama