Konserwacja alei drzew w Osiu

piątek, 07 października 2016 08:48

Osie konserwacja drzewNa terenie naszej gminy mamy pięć alej drzew prawem chronionych. Z reguły położone są wzdłuż dróg powiatowych i to nasi drogowcy dbają o ich właściwe utrzymanie. W roku bieżącym Gmina Osie otrzymała dofinansowanie w wysokości 20 tys. zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na ochronę drzew pomnikowych. Razem z 15-sto procentowym udziałem własnym te środki finansowe pozwoliły na konserwację 17 drzew w alei lipowej Osie-Stary Tartak i 60 drzew w alei dębowej Osie-Żur. Dzięki zabiegowi sanitarnemu poprawiona została kondycja zdrowotna drzew położonych przy jednej z najważniejszych dróg gminy, a przy okazji dokonano korekty statyki, zachowując przy tym właściwy pokrój korony drzew. W przyszłym roku planujemy kontynuację zabiegów pielęgnacyjnych przy kolejnych 60-70 drzewach pomnikowych.

Więcej: Konserwacja alei drzew w Osiu

 

Koniec płyt betonowych z Osia na Warlubie

poniedziałek, 03 października 2016 15:31

Droga Osie - WarlubieDroga wojewódzka nr 238 łączy ze sobą miejscowość Warlubie (DK-91) z miejscowością Osie położoną w środku Borów Tucholskich. Liczy 21 km. Systematycznie na drodze prowadzone są remonty cząstkowe, jednak na niewiele to pomaga, a kierowcy przyzwyczaili się do hałasu i ograniczenia prędkości. Dzięki współpracy Dyrekcji Dróg Wojewódzkich, Gminy Osie i Nadleśnictwa Osie (w tym wkład finansowy) we wrześniu Gmina Osie zyskała nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 238 Osie-Warlubie.

Więcej: Koniec płyt betonowych z Osia na Warlubie

 

Oświetlenie przy ul. Modrzewiowej w Tleniu

sobota, 01 października 2016 13:22

OsieW dniach 29 i 30 sierpnia br. wzdłuż ul. Modrzewiowej w Tleniu wybudowane zostało oświetlenie, składające się z 6 nowoczesnych, ledowych lamp. Pierwszy raz oświetlenie rozbłysło 10 września. Wkomponowane w leśne środowisko antracytowego koloru słupy doskonale wkomponowały się w otoczenie. Roboty projektowe oraz ustawienie lamp wykonała firma TB PROJEKT ze Świecia. Koszt tej inwestycji zawarł się w kwocie 50 tys. zł. Inwestycja została sfinansowana w całości ze środków Gminy Osie. Informujemy też, że w chwili obecnej trwają prace projektowe przy budowie oświetlenia ulicznego w Wałkowiskach (przy drodze powiatowej), gdzie roboty zaczną się po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń.

Więcej: Oświetlenie przy ul. Modrzewiowej w Tleniu

 

Relacje z wycieczki ze Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Pruskie

czwartek, 29 września 2016 14:30

Jak co roku Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Pruskie zorganizowało dnia 18 września br wycieczkę krajoznawczo-historyczną dla swoich członków i ich rodzin. Program wycieczki obejmował zwiedzanie Ciechocinka oraz Golubia Dobrzynia. Uczestnicy spacerowali po uzdrowisku Ciechocińskim wokół dywanów kwiatowych i wśród fontann oraz wzdłuż tężni solankowych, a także zażywali inhalacji w grocie solnej.

Więcej: Relacje z wycieczki ze Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Pruskie

 

Gmina Osie otrzymała dotację na opracowanie Programu Rewitalizacji

czwartek, 29 września 2016 10:13

Osie - rewitalizacjaW środę (28 września) w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się uroczyste podpisanie umów z samorządami lokalnymi, które otrzymały dotacje na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji – strategicznych dokumentów niezbędnych do skutecznego zabiegania o dofinansowanie na zagospodarowanie obszarów rewitalizowanych. Wsparcie w wysokości 2,4 miliona złotych trafiło do 51 gmin. Środki rozdysponowane zostały przez zarząd województwa z puli Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Wśród dotowanych znalazła się Gmina Osie z kwotą dotacji 41 684,40 zł na opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osie”. Podczas uroczystości naszą gminę reprezentowali Michał Grabski – Wójt Gminy Osie i Andrzej Sitkiewicz – Skarbnik Gminy Osie.

Więcej: Gmina Osie otrzymała dotację na opracowanie Programu Rewitalizacji

 

Informacja dla właścicieli lasów

środa, 28 września 2016 13:38

Starosta Powiatu Świeckiego informuje właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach obserwacyjno-pomiarowych w ramach zadania pn. „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych za szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018”, w celu dokonania oceny stanu zachowania siedlisk przyrodniczych występujących w Polsce na gruntach i wodach wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska. Pełna treść ogłoszenia poniżej:

Więcej: Informacja dla właścicieli lasów

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Osie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

wtorek, 27 września 2016 13:55

Na podstawie uchwały Nr XXXIV/221/10 Rady Gminy Osie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłaszam konsultacje:

Więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy Osie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

 

Poszukiwany lekarz stomatolog

wtorek, 27 września 2016 11:40

OsieDyrektor S.P.Z.O.Z Gminna Przychodnia w Osiu zaprasza do współpracy lekarza stomatologa. W ofercie: wyposażony gabinet stomatologiczny, elastyczne dopasowanie dni i godzin pracy, komfortowe dostosowanie czasu wizyty pacjenta do rodzaju zaplanowanego zabiegu, przyjazną i serdeczną atmosferę. Pełna treść ogłoszenia poniżej.

Więcej: Poszukiwany lekarz stomatolog

 

Dzień Ziemniaka w Pruskich

czwartek, 22 września 2016 11:15

W dniu 10 września br. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Pruskie zorganizowało jak co roku „Dzień ziemniaka”. W słonecznej pogodzie i miłej atmosferze przy ognisku z pieczoną kiełbasą i ziemniakami podsumowaliśmy tegoroczne działania. Natomiast z okazji 5-letniej działalności odbył się konkurs wiedzy o naszym stowarzyszeniu z nagrodami dla wszystkich uczestników, a dzięki sponsorowi „Maria ogrody” Państwa Baszanowskich członkowie zostali obdarowani sadzonkami roślin. Wszyscy doskonale się bawili do późnego wieczora, dorośli przy ognisku, a dzieci na wielkiej górze piasku.

Więcej: Dzień Ziemniaka w Pruskich

 

Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dnia 14 września 2016 r.

poniedziałek, 19 września 2016 14:03

Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dnia 14 września 2016 r. z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej gminnej pn. "Budowa drogi gminnej Osie - Starnie". Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest również decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości na potrzeby inwestycji. Stronami postępowania w sprawie są właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości położonych w działkach usytuowania drogi i nieruchomości znajdujących się w jej obszarze oddziaływania. Pełen tekst obwieszczenia (do pobrania >>>) znajduje się w formacie .pdf. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osie w dniu 19.09.2016 r. 

Obwieszczenie Wójta Gminy Lniano z dnia 16.09.2016 r.

piątek, 16 września 2016 09:30

Obwieszczenie Wójta Gminy Lniano o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Na wniosek z dnia 1 września 2016 r.Powiatowego Zarządu Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9,86-100 Świecie reprezentowanego przez pełnomocnika: LAPIS Artur Kamiński ul. Igrzyskowa 1/46, 85-796 Bydgoszcz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T”. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, powiat świecki, na terenie gmin Osie (odcinek o długości 4,072 km) oraz Lniano (odcinek o długości 7,157 km). Na podstawie art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), w przypadku przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami. W związku z powyższym organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Lniano. Pełna treść obwieszczenia do pobrania w formacie .pdf >>> W związku z powyższym zgodnie z art.10 §1 Kpa strony postepowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjasnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy w Lnianie, ul. Wyzwolenia 7, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

NIE ZARAŻAJ NAS!

czwartek, 01 września 2016 08:40

Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów "Eko Wisła" Sp. z o.o. zaprasza do włączenia się do akcji selektywnego zbierania igieł od iniekcji domowych. Wyrzucone igły są ogromnym problemem dla ludzi, którzy pracują przy segregacji odpadów. Każda z nich może doprowadzić do zakłucia, a to niesie za sobą duże ryzyko zachorowania na groźne choroby. Zachęcamy Państwa do włączenia się do akcji selektywnego zbierania igieł. Pojemniki na zużyte igły znajdziecie Państwo w Gminnej Przychodni oraz w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Osiu.

 

Informacja o terminie Sesji Rady Gminy Osie

czwartek, 01 września 2016 08:09

Przewodniczący Rady Gminy uprzejmie informuje, że w dniu 7 września 2016 r. o godz. 15.30 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Osie.

Poniżej pełna treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad.

Więcej: Informacja o terminie Sesji Rady Gminy Osie

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

wtorek, 30 sierpnia 2016 09:34

Spotkanie dla organizacji pozarządowych w związku z realizacją Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

więcej informacji >>>>>>

 

Zaproszenie na Dożynki Gminne

wtorek, 23 sierpnia 2016 13:00

Dożynki Gminne w Osiu

W najbliższą sobotę 27 sierpnia br. na stadionie sportowym w Osiu odbędą się Gminne Dożynki. Uroczystość rozpocznie się Mszą Św. o godz. 14.00 w kościele parafialnym w Osiu.  Tegoroczne zbiory naszych rolników obejrzeć będzie można na stoiskach poszczególnych sołectw. Uroczystości towarzyszyć będzie Orkiestra Dęta "BRDA" z Bydgoszczy. Nie zabraknie też konkursów miedzy reprezentacjami naszych wsi. Tradycyjnie zostaną ogłoszeni laureaci konkursu na najpiękniejszy ogród, a zabawę taneczną poprowadzą DJ Gambit oraz Kwartet biesiadny.

Na Festynie Dobrych Sąsiadów

wtorek, 23 sierpnia 2016 08:02

Festyn Dobrych SąsiadówSzósty rok z rzędu, mieszkańcy dwóch sąsiednich i zaprzyjaźnionych ze sobą wsi, Wierzchy i Pruskie, spotkali się na pełnym atrakcji Festynie Dobrych Sąsiadów, żeby razem się bawić i zmierzyć w przeróżnych turniejach. Główną nagrodą turniejowych zmagań był przechodni Puchar Wójta Gminy Osie. Walka o zdobycie pucharu rozpoczęła się w Pruskich tydzień wcześniej, w sobotę, 6 sierpnia,  turniejem gry w warcaby i meczem piłki siatkowej. Następnego dnia, w niedzielę, drużyny obu wsi i ich kibice, spotkali się na meczu piłki nożnej na "Orliku" w Wierzchach. Mecz, jak zwykle, był bardzo emocjonujący i zakończył się zwycięstwem gospodarzy. Główna część Festynu odbyła się w sobotę, 13 sierpnia. W tym roku gospodarzem i organizatorem była Rada Sołecka wsi Wierzchy, na czele z sołtysem Zbgniewem Umerskim. Pomocy w przygotowaniu udzieliło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie.

Więcej: Na Festynie Dobrych Sąsiadów

 

ASF-Afrykański Pomór Trzody Chlewnej-SZKOLENIE!

wtorek, 16 sierpnia 2016 10:59

Starostwo Powiatowe w Świeciu w dniu 18 sierpnia 2016 r. o godzinie 11:00 przy ul. Hallera 9, organizuje szkolenie dla hodowców trzody chlewnej szkolenie nt. Bioasekuracja chlewni w celu niedopuszczenia do przeniknięcia do stada chorób zakaźnych zwierząt w szczególności wirusa ASF.

Więcej: ASF-Afrykański Pomór Trzody Chlewnej-SZKOLENIE!

Uwaga Przedsiębiorcy!

wtorek, 16 sierpnia 2016 10:48

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!

W ostatnim okresie otrzymujemy szereg sygnałów o mnożących się praktykach ze strony  firm zajmujących się „prowadzeniem rejestrów”. Firmy te wykorzystując fakt rejestracji przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki kierują do przedsiębiorców pisma w sprawie uiszczenia zapłaty za umieszczenie w prowadzonym przez nich rejestrze informacji o danym podmiocie gospodarczym. Treść pisma wprowadza adresata w błąd i sugeruje konieczność dokonania wpłaty określonej kwoty w różnej wysokości, na wskazane konto bankowe, którego dane umieszczone są na załączonym do pisma blankiecie przekazu. Treść pisma może sugerować, że wezwanie na charakter urzędowy zaś użyte sformułowania, że wpis do oferowanego rejestru i uiszczenie opłaty z tym związanej jest obowiązkowe.

Informujemy, że jedynym publicznym rejestrem przedsiębiorców (osób fizycznych) jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministerstwo Gospodarki a wszelkie czynności związane z wpisem do niego są bezpłatne. Wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne podmioty należy traktować wyłącznie jako ofertę komercyjną nie związaną z rejestrem CEIDG.


 

Strona 11 z 70

«PoczątekPoprzednia11121314151617181920NastępnaOstatnie»